1.Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług drukarni internetowej oferowanych przez Zafir Joanna Błaszczyk w serwisie internetowym http://www.zafirdruk.pl  zasady dotyczące zarządzania danymi klienta, zakres odpowiedzialności, warunki reklamacji oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

2. Właścicielem i administratorem (zwanym dalej „Operatorem”) drukarni internetowej Zafir (zwanej dalej „Serwisem”) jest:

Zafir Joanna Błaszczyk

Ul. Gawronia 72

85-430 Bydgoszcz

NIP 967 110 77 29

REGON 340666402

Tel. 692 770 681

3.  Serwis drukarni internetowej Zafir jest dostępny pod adresem www.zafirdruk.pl

4.  Niniejszy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Operatorem a klientem korzystającym z Serwisu (zwanym dalej „Klientem”)


2 Warunki korzystania z serwisu

1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację przez Klienta niniejszego regulaminu w całości oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2. Zamówienia w Serwisie mogą składać wyłącznie Klienci, którzy dokonali rejestracji w Serwisie wypełniając formularz rejestracyjny, a nadto otrzymali indywidualne konto klienta wraz z hasłem dostępu oraz zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, akceptując go.

3.  Aby utworzyć indywidualne konto klienta w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.zafirdruk.pl

4. Podane przez Klienta podczas rejestracji dane osobowe oraz adres e-mail będą wykorzystywane w celu realizacji zamówień, ich rozliczania i dostarczania ich pod właściwy adres oraz kontaktów przy realizacji zamówień. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Operator zobowiązuje się nie udostępniać danych swoich Klientów osobom trzecim.

5. Konto danego Klienta w Serwisie może zostać zlikwidowane przez Operatora w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem.

6. Operator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta (dane wprowadzone w trakcie rejestracji) oraz historii konta, tj. wszystkich danych dotyczących zamówień Klienta, którego konto zostało usunięte.

7. Operator może bez podania przyczyny odmówić Klientowi rejestracji w Serwisie. Odmowa taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy Klient posiada zaległości płatnicze w stosunku do Operatora lub nie wywiązał się z wcześniejszej umowy łączącej go z Operatorem.

3 Procedura składania i realizacji zamówień

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja w Serwisie, akceptacja regulaminu, prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz

a) dostarczenie gotowych plików do druku, przygotowanych zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach Serwisu, lub

b) zamówienie wykonania projektu postępując zgodnie z instrukcjami na stronach Serwisu.

2. Zamówienia w Serwisie mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zleceń złożonych do godziny 12:00 w dni robocze rozpoczyna się w tym samym dniu roboczym. Realizacja zamówień złożonych po godzinie 12:00 w dni robocze oraz w pozostałe dni, rozpoczyna się w następnym dniu roboczym. Przez dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Terminy realizacji zamówień standardowych produktów oferowanych w Serwisie są podawane w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Terminy realizacji zamówień niestandardowych są ustalane indywidualnie z Klientem, a Operator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku powstania przeszkód niezależnych od Operatora. Terminy realizacji poszczególnych zamówień:

– WIZYTÓWKI – od 2 do 4 dni roboczych
– WIZYTÓWKI SKŁADANE – od 2 do 4 dni roboczych
– PAPIER FIRMOWY – od 2 do 4 dni roboczych
– ULOTKI – od 2 do 4 dni roboczych
– PLAKATY – od 2 do 4 dni roboczych
– ZAPROSZENIA – od 2 do 5 dni roboczych
– FOLDERY – od 3 do 5 dni roboczych
– DYPLOMY – od 2 do 4 dni roboczych
– KATALOGI – od 5 do 7 dni roboczych
– KSIĄŻKI – termin realizowany indywidualnie z klientem
– NOTESY – od 3 do 5 dni roboczych
– TECZKI – od 3 do 5 dni roboczych
– KALENDARZE SPIRALOWANE – od 5 do 7 dni roboczych
– KALENDARZE ŚCIENNE – od 5 do 7 dni roboczych
– KALENDARZE TRÓJDZIELNE – od 5 do 14 dni roboczych
– KALENDARZE JEDNODZIELNE – od 5 do 7 dni roboczych
– KALENDARZE BIURKOWE – od 5 do 7 dni roboczych
– FOTOKALENDARZE – od 3 do 5 dni roboczych
– NAKLEJKI NA ŚCIANĘ – od 3 do 5 dni roboczych
– KARTY MENU – od 5 do 7 dni roboczych- POCZTÓWKI – od 2 do 4 dni roboczych
– POSTER – od 1 do 3 dni roboczych
– BANER – od 3 do 5 dni roboczych
– FOLIA – od 3 do 5 dni roboczych
– FOLIA ONE-WAY – od 3 do 5 dni roboczych

4. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu złożenia zamówienia poprzez panel obsługi konta klienta (patrz §3 ust. 2 regulaminu) oraz dostarczenia plików do druku w sposób opisany w §3 ust. 1 regulaminu. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o okres wynikający ze wspólnej zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód niezależnych od Operatora. W każdym takim przypadku Klient jest informowany o wydłużeniu terminu niezwłocznie po zaistnieniu takiej przeszkody.

5. Operator nie odpowiada za opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku przez Klienta. W takim przypadku termin realizacji zamówienia jest liczony od początku, od momentu dostarczenia przez Klienta plików do druku w prawidłowej formie.

4.  Materiały do druku

1. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy plików dostarczonych do druku, w tym również za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Klient oświadcza, że przesłane pliki są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie przez klienta plików do druku.

2. Zlecenia są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do Operatora. Operator nie wprowadza poprawek i modyfikacji treści zawartych w plikach przesłanych przez Klienta.

3. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli:

 1. a) pliki nie zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie Serwisu
  b) pliki zawierają treści naruszające prawo
  5 Ceny i płatności
 • Ceny publikowane w cenniku znajdującym się na stronie serwisu oraz obliczane za pomocą udostępnionego w Serwisie kalkulatora zamawianego produktu, są wskazywane jako ceny netto (nie zawierające ustawowego podatku VAT w wysokości 23%) oraz brutto (zawierające ustawowy podatek VAT w wysokości 23%).

5.Płatności

1. Użytkownicy mogą realizować płatność na zasadzie przedpłaty całej wartości zamówienia poprzez płatności online realizowane dzięki serwisowi przelewy 24. System umożliwia wykonanie przelewu za pośrednictwem niemal 30 banków w większości działających 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz kart kredytowych. Należność zostaję zaksięgowana a zlecenie otrzymuje status „zapłacone”. Możliwy jest drugi sposób płatności poprzez przelew na konto serwisu na podstawie wystawionej i otrzymanej droga elektroniczną faktury proforma.

Konto Bankowe Drukarni: ING BANK ŚLĄSKI:  17 1050 1139 1000 0090 7062 6354

Zlecenie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty (najczęściej w ciągu 48 godzin od wykonania przelewu). Czas może być przyśpieszony poprzez wysłanie potwierdzenia przelewu na adres Drukarni.

2.Użytkownicy składający duża ilość zamówień oraz Użytkownicy instytucjonalni, po uzgodnieniu tego z Drukarnią mogą realizować zamówienia na ustalonych indywidualnie zasadach z odroczonym terminem płatności .

3. Faktury są wystawiane w momencie pakowania towaru. W przypadku gdy imię i nazwisko osoby odbierającej oraz firma są takie same jak dane do faktury to zostanie ona wysłana automatycznie z paczką na adres dostawy. W przypadku gdy imię i nazwisko osoby odbierającej oraz firma są różne jak dane do faktury to faktura zostanie wysłana pocztą na adres rejestracyjny (wpisany w polu danych do faktury).

4. Dla stałych Klientów Drukarnia może wprowadzić indywidualny system rabatowy.

5. Koszt wszelkich dodatkowych zmian zamówienia dokonanych przez Klienta w trakcie jego realizacji ponosi Klient.

6.  W przypadku nieterminowej zapłaty przez Klienta będą naliczane odsetki w wysokości 25% od kwoty należności brutto w skali roku. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.

6. Wysyłka

1. Wysyłkę zamówienia Operator realizuje przez osoby trzecie (zwane dalej Dostawcami), w sposób określony przez Klienta podczas składania zamówienia, na zasadach i w cenach opisanych w (§ 5.4).

2. Terminy dostarczenia przesyłek są zależne od Dostawców i należy je traktować orientacyjnie:

a) POCZTA POLSKA – od 3 do 5 dni roboczych
b) KURIER  – od 1 do 3 dni roboczych

3. Zrealizowane zamówienia są dostarczane pod adres podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.

4. Koszty przesyłki zamówienia są ponoszone przez klienta. Stawka wysyłki, niezależnie od zamówienia, jest stała i wynosi:

 • 13 zł  z VAT  POCZTA POLSKA
 • 13 zł zł  z VAT  POCZTEX
 • 14 zł z VAT  K-EX
 • 18 zł z VAT  DHL
 • 18 zł z VAT  UPS

5. W określonych przypadkach (promocje, indywidualne ustalenia Operatora Serwisu), Operator może ponieść koszt przesyłki

7. Zakres odpowiedzialności operatora oraz reklamacje

1. Operator udziela Klientowi gwarancji jakości na wypadek wadliwego wykonania zamówienia.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub merytoryczne, które wystąpiły w zamówieniu, jeśli zawierały je pliki dostarczone przez Klienta do druku.

3. Klient zgłaszając reklamację, powinien zawsze posługiwać się nazwą użytkownika zarejestrowaną w Serwisie oraz numerem zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Każda reklamacja musi zawierać dokładny opis wad lub niezgodności ze specyfikacją.

4. Zamówienia dostarczone w formie elektronicznej są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Operator nie ma obowiązku sprawdzania, poprawiania i modyfikacji plików. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń, jakie narzuca druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić względem obrazu oglądanego na monitorze komputera lub względem tego samego pliku wydrukowanego w innej technologii lub na innym urządzeniu. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

5. Reklamacje z tytułu różnic kolorystycznych są rozpatrywane pod warunkiem zamówienia przed właściwym drukiem wydruku próbnego i jego zaakceptowaniu. Wydruk próbny jest wysyłany do Klienta na jego koszt. Druk właściwy następuje po otrzymaniu przez Operatora pisemnej akceptacji wydruku próbnego za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub drogą mailową.

6. Reklamacje dotyczące niezgodności zamówienia ze specyfikacją muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej lub mailowo na adres lukaszb@garmond.net. Powtórna realizacja zamówienia lub zwrot zapłaty następuje wyłącznie po zwróceniu Operatorowi zamówienia w całości. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku niedostarczenia całego zamówionego nakładu nie będą rozpatrywane.

7. Operator zobowiązuje się rozpatrzyć zasadność reklamacji i poinformować Klienta o sposobie jej rozwiązania w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.

8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient ponosi koszt dostarczenia reklamowanego zamówienia do Operatora serwisu i ponownej wysyłki do Klienta.

8. Postanowienia końcowe

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.