DRUK I KOPIOWANIE

 

Druk cyfrowy oprócz dużych oszczęd­no­ści daje rów­nież nie­sa­mo­wite moż­li­wo­ści. Pozwala przed wszyst­kim na pod­ję­cie inno­wa­cyj­nych przed­się­wzięć, które z per­spek­tywy tra­dy­cyj­nego pro­cesu dru­ko­wa­nia są po pro­stu nie­moż­liwe do zre­ali­zo­wa­nia.

Za­lety i moż­li­wo­ści:

  • Cy­frowa jakość druku
  • Druk cyfrowy bez­po­śred­nio z pliku,

Moż­li­wość druku na róż­nego typu mate­ria­łach, np.:

  • papier zwy­kły,
  • papier ozdobny,
  • papier samo­przy­lepny,
  • kar­ton do 350 g,
  • kalka tech­niczna,
  • folia samo­przy­lepna,
  • ety­kiety,
  • i wiele innych,

W­szyst­kie wydruki i kopie możemy spraw­nie pose­gre­go­wać, jak rów­nież bindować.

Oferta dla studentów 10 % TANIEJ

Wyślij zapytanie